• Ban chỉ đạo CTMTQG về Nông thôn mới Quảng Nam

  1. Trưởng Ban Chỉ đạo:

  - Ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo;

  2. Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo:

  - Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực;

  - Ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng Ban;

  - Ông Nguyễn Văn Gặp - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng Ban;

  3. Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm:

  - Ông Nguyễn Thành Vân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, ủy viên;

  - Ông Nguyễn Ngọc Truyền - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, ủy viên;

  - Ông Trần Văn Tri - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên;

  - Ông Trần Đình Tùng - Giám đốc Sở Tài chính, ủy viên;

 • - Ông Trương Văn Lư - Giám đốc Sở Xây dựng, ủy viên;

  - Ông Nguyễn Hồng Vân - Giám đốc Sở Công Thương, ủy viên;

  - Ông Trương Văn Cận - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, ủy viên;

  - Ông Nguyễn Hữu Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ, ủy viên;

  - Ông Phan Như Thạch - Giám đốc Công an tỉnh, ủy viên;

  - Ông Dương Chí Công - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ủy viên;

  - Ông Nguyễn Tấn Thắng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ủy viên;

  - Ông Phạm Nguyễn Cẩm Thạch - Giám đốc Sở Y tế, ủy viên;

  - Ông Trần Ngọc Nhi - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy viên;

  - Ông Đinh Hài - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ủy viên;

  - Ông Hồ Quang Bửu - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ủy viên;

               - Ông Phan Văn Chức - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ủy viên;
 • Chức năng nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương;

2. Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách và tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh, ngành có liên quan đến Chương trình xây dựng nông thôn mới;

3. Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng đề án, kế hoạch triển khai thực hiện nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương;

Văn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh