Công tác lập quy hoạch xây dựng xã NTM: Bước chạy nước rút
Trong cuộc họp ngày 04/5/2013, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang đã chỉ đạo đến ngày 30/6/2013 hoàn thành công tác lập quy hoạch, đề án xây dựng xã nông thôn mới. Như vậy, đến thời điểm này, thời gian còn lại cho các xã chỉ còn hơn 1 tháng. Đây sẽ là thời gian chạy nước rút để các xã sớm đạt mục tiêu của UBND tỉnh, BCĐ tỉnh đã đề ra.

Còn nhiều vướng mắc

Theo số liệu từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQGXD nông thôn mới, đến nay mới chỉ có 64 xã được UBND huyện phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới; đạt gần 31%, trong đó, có 22 xã/64 xã chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã. Số còn lại ( 142 xã, trừ 2 xã Duy Nghĩa, Duy Hải- huyện Duy Xuyên) đang tập trung triển khai lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới theo Thông tư liên tịch số 13. Bên cạnh đó, công tác lập đề án xây dựng nông thôn mới ở nhiều xã vẫn còn chậm tiến độ, nội dung chưa đảm bảo yêu cầu, chưa đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế của các địa phương. Đến nay, 195 xã triển khai lập Đề án xây dựng nông thôn mới, trong đó 121 xã đã phê duyệt Đề án.
 
Nhìn chung, đồ án quy hoạch ở các xã được phê duyệt đảm bảo nội dung; công tác thẩm định và phê duyệt ở các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2015 đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, công tác lập quy hoạch vẫn còn một số tồn tại. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc từ yêu cầu thay đổi mục đích sử dụng đất lúa để phát triển dự án tại đồng bằng; với các xã miền núi, khó khăn do địa hình phức tạp và năng lực điều hành của lãnh đạo cấp xã còn hạn chế. Với nhóm xã đang lập quy hoạch, tiến độ thực hiện còn chậm gây quá tải cho công tác thẩm định, phê duyệt. Việc khớp nối giữa quy hoạch xây dựng, quy hoạch sản xuất và quy hoạch sử dụng đất còn vướng mắc trong sử dụng đất lúa. Về quy hoạch sản xuất nông nghiệp, công tác lập đề án ở một số huyện còn chậm, chưa đảm bảo nội dung. Bên cạnh đó, do yêu cầu qui hoạch trung tâm cụm xã phải có qui mô từ 5-10 ha,nhưng trong thực tế sử dụng đất để bảo đảm qui mô này thì không thể thực hiện được do việc mở rộng diện tích vướng dân cư và các công trình dân sinh...
Ngoài vướng mắc trên, còn do công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phố và cấp xã thiếu quyết liệt, chưa thể hiện được trách nhiệm trong công tác phối hợp để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh hoặc đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh, BCĐ tỉnh cũng như chưa thực hiện tốt  nội dung chỉ đạo tại các văn bản của UBND tỉnh, BCĐ tỉnh. Bên cạnh đó, hầu hết các xã không bám sát nội dung, thời gian thực hiện theo hợp đồng đã ký kết. Do vậy, chưa thực sự trở thành cánh tay nối dài của UBND tỉnh, BCĐ tỉnh trong công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. 
 
Đồng thời, các dữ liệu quy hoạch chưa được tư vấn quy hoạch bàn giao đầy đủ, hầu hết tập trung vào dữ liệu quy hoạch sử dụng đất. Trong khi đó, nội dung quy hoạch sử dụng đất chưa đảm bảo theo yêu cầu của ngành. Nội dung quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chưa có gây chậm trễ trong công tác công bố quy hoạch được phê duyệt.
 
Tình trạng một số đơn vị tư vấn năng lực còn hạn chế, nhận hợp đồng quy hoạch quá nhiều xã nên chưa đáp ứng điều kiện về nhân lực, thiết bị để triển khai thực hiện; đồ án quy hoạch chưa đảm bảo nội dung yêu cầu cơ bản của hồ sơ mẫu đã ban hành, phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất. Theo số liệu thông kê, hiện nay, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn thuộc Sở Xây dựng hợp đồng 46 xã, Công ty Đông Sáng hợp đồng 31 xã, Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn miền Trung hợp đồng 30 xã, Công ty cổ phần xây dựng DC&LIFE hợp đồng 31 xã.
 
Một số biện pháp được kiến nghị như: chuyển vị trí cơ quan xã; bố trí hoặc mở rộng diện tích trên đất chuyên trồng lúa để kết hợp khai thác quỹ đất...Tuy nhiên, với kiến nghị chuyển vị trí cơ quan xã lại không khả thi, vì trái với chủ trương chung của Chương trình là khi tiến hành công tác quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới phải lưu ý đến tính kế thừa, phát huy. Tùy tình hình địa phương, dựa trên những cơ sơ hạ tầng đã có sẵn để hoàn thiện cho phù hợp nhằm tiết kiệm, chống lãng phí. Đối với kiến nghị bố trí hoặc mở rộng diện tích trên đất chuyên trồng lúa để kết hợp khai thác quỹ đất lại vướng qui định bảo vệ đất chuyên trồng lúa theo Nghị định 42/2011/NĐ-CP.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhận định: Sau hơn 2,5 năm triển khai Chương trình, kết quả lập quy xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ quá thấp (31%) so với bình quân chung cả nước (83%). Việc thực hiện một số nhiệm vụ khác còn chậm trễ so với kế hoạch đề ra như: cơ chế lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án và quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các nội dung trong Chương trình, Đề án kiện toàn bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp chưa tập trung, thiếu quyết liệt . Để Chương trình đảm bảo đúng tiến độ, cần huy động tổng lực toàn hệ thống chính trị kết hợp với sức dân, thực hiện quyết liệt, đúng chủ trưởng của UBDN tỉnh, BCĐ tỉnh.
 
Hướng giải quyết.
 
Thời gian từ nay cho đến 30/6/2013- mốc quy định hoàn thành công tác  lập quy hoạch, đề án xây dựng xã nông thôn mới không còn nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực chung của chính quyền các cấp, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.
 
Để giải quyết những vướng mắc trên, trong cuộc họp gần đây, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQGXD nông thôn mới tỉnh cùng các đơn vị đã bàn bạc, thảo luận, đưa ra nhưng biện pháp nhằm đẩy nhanh  quá trình lập quy hoạch, đề án xây dựng xã nông thôn mới. Theo ông Nguyễn Thanh Quang- Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh: “ một trong những biện pháp hiệu quả mà các địa phương nên áp dụng là vận dụng nhiều cơ chế lồng ghép như xây dựng giao thông nông thôn, cơ giới hóa, dồn điền đổi thửa,  thực hiện cánh đồng mẫu…”. Cũng theo ông Nguyễn Thanh Quang: cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân đồng tình, ủng hộ cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.
 
Song song với đó, Sở Tài nguyên & Môi trường cũng sẽ rà soát, tổng hợp các địa
phương có nhu cầu bổ sung diện tích đất lúa được chuyển mục đích khi quy hoạch
xây dựng xã nông thôn mới, tuy nhiên phải phù hợp yêu cầu thực tiễn về xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, đổi thửa đất nông nghiệp gắn với quy hoạch sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển hành hóa, đảm bảo tính bền vững. Tùy vào điều kiện, đặc điểm, mỗi xã cần xác định ít nhất một sản phẩm chủ lực ( cây trồng, con vật nuôi, ngành nghề…) để phát triển sản xuất hàng hóa. Ưu tiên làm trước các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu cấp xã, tập trung phát triển các công trình ở thôn trực tiếp gắn với phát triển sản xuất.
 
“ Xây dựng nông thôn mới  cần có cái nhìn thực tiễn, toàn diện, phù hợp với đặc điểm của từng xã. Tránh việc thực hiện rập khuôn, sao chép các làm từ các đơn vị khác. Để từ đó xác định hướng triển khai phù hợp cho đơn vị mình, đưa phong trào xây dựng nông thôn mới sớm cán đích”, Ông Nguyễn Thanh Quang nói.
 

Thúy Hằng


Văn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh