Xây dựng trang trại nuôi lợn nái sinh sản
Ngày 17/09, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã ký quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trang trại nuôi lợn nái sinh sản tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên do Công ty TNHH Thái Việt Agri Group làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Trại nuôi lợn nái sinh sản được xây dựng tại thôn Vĩnh Trinh, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên. Với diện tích khoảng 10,74 ha. Trong đó, phía Đông Bắc: cách kênh N2 10m; phía Đông Nam : giáp rừng trồng sản xuất; phía Tây Bắc: giáp rừng trồng sản xuất; phía Tây Nam: giáp rừng trồng sản xuất.

Trại chăn nuôi được chia làm 3 (ba) khu chức năng chính: Khu hành chính: Gồm các hạng mục: Văn phòng, nhà xe, nhà bảo vệ, nhà ở nhân viên, nhà ăn và sân chơi thể thao được bố trí ở phía Tây Bắc khu quy hoạch; Khu chăn nuôi: Gồm các hạng mục: Chuồng cách ly, chuồng heo nái đẻ, chuồng heo chữa, chuồng heo nọc được bố trí ở phía Nam khu quy hoạch; Khu kỹ thuật: Gồm: Khu phụ trợ: Nhà sát trùng xe, nhà sát trùng + nghỉ trưa công nhân, nhà đặt máy phát điện và trạm biến áp được bố trí ở phía Tây Bắc; Kho cám và đài nước được bố trí ở khu vực trung tâm; Nhà để phân được bố trí ở phía Nam khu quy hoạch; Khu xử lý: Hầm biogas, sân phơi, sân lọc, hồ điều hòa, sân phơi, sân lọc, hố phân hủy, hồ nước dự trữ và hồ lọc được bố trí ở phía Đông Bắc. Vùng quy hoạch cây xanh bao gồm: Cây xanh cách ly được bố trí xung quanh ranh giới khu quy hoạch, đảm bảo cách ly vệ sinh khu chăn nuôi với khu vực lân cận; Cây xanh cảnh quan kết hợp trồng cây ăn quả, khu vực trồng cỏ được bố trí xen cấy trong ba khu chức năng trên.

Nước thải sinh hoạt xử lý qua bể tự hoại xây dựng đúng quy cách, trước khi xả ra môi trường. Đồng thời, chất thải chăn nuôi: Gồm chất thải rắn và nước thải, được thu gom bằng hệ thống mương kín. Chất thải rắn được thu về bể biogas để xử lý. Nước thải được xử lý bằng công nghệ vi sinh học, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định trước khi môi trường. Rác thải sinh hoạt được thu gom tập trung theo dịch vụ trước khi đưa về khu xử lý rác chung của khu vực theo dịch vụ.

 Đồng chí Đinh Văn Thu giao Công ty TNHH Thái Việt Agri Group phối hợp với UBND huyện Duy Xuyên tổ chức cắm mốc ranh giới, công bố quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân có liên quan biết để theo dõi, kiểm tra và thực hiện; Thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, môi trường theo quy định hiện hành. Trong đó lưu ý các thủ tục được quy định tại Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định trình tự, thủ tục hành chính thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Hoàn tất các thủ tục đất đai, môi trường, đầu tư, phòng cháy chữa cháy và hồ sơ thiết kế trước khi trình Sở Xây dựng cấp phép theo quy định. Đồng thời giao UBND huyện Duy Xuyên theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch của Công ty TNHH Thái Việt Agri Group; Hướng dẫn Công ty TNHH Thái Việt Agri Group thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn Công ty lập, phê duyệt dự án theo quy định; Thực hiện các thủ tục liên quan về điều kiện hoạt động đối với cơ sở chăn nuôi tập trung; Giao Sở Xây dựng và các Sở, ngành liên quan của tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Công ty TNHH Thái Việt Agri Group thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Thúy Hằng


Văn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh