Xây dựng Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Hương An
Ngày 17/09, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất cho phép UBND xã Hương An được chọn địa điểm để xây dựng Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Hương An, huyện Quế Sơn.

Cụ thể, Khu giết mổ gia súc, gia cầm sẽ được xây dựng tại xã Hương An, huyện Quế Sơn với diện tịch nghiên cứu khoảng 3.285m2. Theo Sơ đồ địa điểm số 111/SĐ-SXD ngày 04/9/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh quy định thời gian thực hiện là tối đa 12 tháng, kể từ ngày UBND tỉnh ký Thông báo này đến hoàn tất thủ tục đất đai, dự án đầu tư xây dựng.

Đồng thời, UBND tỉnh giao UBND xã Hương An thực hiện các thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo đúng quy định tại Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Trong đó, lưu ý tổ chức công bố địa điểm để các tổ chức cá nhân liên quan biết, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; khớp nối ranh giới địa điểm với hành lang bảo vệ tuyến kênh Phú Ninh; hoàn tất thủ tục đánh giá tác động môi trường đối với khu giết mổ tập trung theo quy định; báo cáo định kỳ kết quả và các vướng mắc khi thực hiện (nếu có) để Sở Xây dựng có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Giao UBND huyện Quế Sơn theo dõi, hướng dẫn UBND xã Hương An thực hiện các thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng, môi trường theo quy định. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn UBND xã Quế Phú lập, phê duyệt dự án theo quy định; Thực hiện các thủ tục liên quan về điều kiện hoạt động đối với cơ sở giết mổ tập trung; Bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Huyện đang triển khai thực hiện. Các Sở, ngành liên quan của tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, hướng dẫn UBND xã Hương An trong quá trình triển khai thực hiện.

Thúy Hằng


Văn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh