Xây dựng Khu xử lý nước sạch tại xã Quế Long
Ngày 17/09, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng khu xử lý nước sạch tại xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, khu xử lý nước sạch tại xã Quế Long có diện tích nghiên cứu khoảng 900m2, được xây dựng trên đất rừng sản xuất

Thời gian hoàn chỉnh thủ tục đầu tư xây dựng tối đa 12 tháng (kể từ ngày ký Thông báo thỏa thuận địa điểm đến khi hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ).

UBND tỉnh đề nghị Chủ đầu tư triển khai thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, đất đai và các thủ tục liên quan theo đúng các văn bản pháp quy hiện hành của Nhà nước. Trong đó lưu ý: Nghiên cứu địa điểm lấy nước; khảo sát, đánh giá trữ lượng và chất lượng nguồn nước phù hợp với công suất và phương pháp xử lý nước để đảm bảo tính khả thi của dự án; Nghiên cứu đề xuất quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của hạng mục công trình đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; phù hợp với mục tiêu đầu tư, mục đích sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 05/6/2012; Các giải pháp đảm bảo an toàn công trình, an toàn vệ sinh môi trường và được cấp phép xây dựng theo các quy định hiện hành.

Giao các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Quế Sơn, các Ban ngành, địa phương liên quan thực hiện đúng nội dung Thông báo này.

Thúy Hằng


Văn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh