Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang tại cuộc họp Ban Điều hành Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 - 2015
Ngày 25/9/2013, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Điều hành đã chủ trì cuộc họp Ban Điều hành Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012- 2015 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Tham dự họp có các thành viên của Ban Điều hành, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân 4 huyện: Tiên Phước, Bắc Trà My, Thăng Bình, Quế Sơn. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT - cơ quan thường trực Ban Điều hành Chương trình báo cáo tình hình thực hiện Chương trình 8 tháng đầu năm 2013, kết quả kiểm tra tình hình thực hiện các công trình cấp nước thuộc Chương trình năm 2013, dự kiến kế hoạch năm 2014;  ý kiến của các thành viên tham dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang kết luận, như sau: 

Việc triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian qua đã đạt được kết quả đáng kể, số người dân ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh có nâng lên; vệ sinh môi trường nông thôn có chuyển biến tích cực, hầu hết các trạm y tế, trường học và phần lớn số hộ gia đình đã có nhà tiêu hợp vệ sinh; nhiều cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đã quan tâm đến việc sử dụng nước sạch và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn nhiều tồn tại như: chất lượng nước sinh hoạt chưa được kiểm soát theo quy định; vệ sinh môi trường nông thôn chưa được quan tâm đầu tư đúng mức; việc xây dựng, quản lý, vận hành một số công trình sau đầu tư chưa tốt, hiệu quả chưa cao; công tác quản lý, theo dõi, tổng hợp báo cáo còn thiếu tính chính xác, chưa kịp thời ...

 

 

Để triển khai thực hiện Chương trình đạt được các mục tiêu đề ra; yêu cầu các Sở, Ban, ngành, các địa phương và các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện một số nội dung chính sau: Đối với công trình Hệ thống cấp nước thôn 9 xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My: Qua kiểm tra có một số vấn đề nổi lên cần được chấn chỉnh kịp thời, vì vậy Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tạm dừng ngay việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình này; rà soát lại chất lượng dự án, chỉ đạo các đơn vị liên quan lập lại và trình duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán trước khi nghiệm thu thanh toán; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Điều hành Chương trình (qua Sở Nông nghiệp và PTNT - cơ quan thường trực của Ban Điều hành); Đối với các công trình: Hệ thống cấp nước xã Tiên Phong huyện Tiên Phước, Hệ thống cấp nước xã Bình Giang huyện Thăng Bình, Hệ thống cấp nước xã Quế Thuận huyện Quế Sơn: Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện: Tiên Phước, Thăng Bình và Quế Sơn rà soát, kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện khắc phục những tồn tại theo báo cáo của Đoàn kiểm tra đã nêu; đảm bảo công trình phát huy hiệu quả cung cấp nước sạch cho nhân dân, trong đó khẩn trương khắc phục ngay các công việc của hệ thống cấp nước sau đây: Hệ thống cấp nước xã Bình Giang, huyện Thăng Bình và Hệ thống cấp nước xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn: xác định lại chất lượng và trữ lượng nguồn nước đảm bảo đủ cung cấp cho nhân dân, báo cáo kết quả cho Ban Điều hành Chương trình (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 30/10/2013 để Ban Điều hành xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh ghi kế hoạch vốn năm 2014. Hệ thống cấp nước xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước: khẩn trương thi công, đảm bảo đủ nguồn nước và giải ngân theo như cam kết tại Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 29/8/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước; Đồng ý điều chuyển 300 triệu đồng phần kinh phí sự nghiệp Chương trình đã giao kế hoạch năm 2013 tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Sở Nông nghiệp và PTNT để thực hiện công việc duy tu bảo dưỡng công trình cấp nước sang thực hiện công việc rà soát, kiểm tra hiện trạng và xác định lại giá trị công trình các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo nội dung Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính về Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. 

Kế hoạch trong năm 2014, như sau:  Đồng ý với danh mục đầu tư các công trình mới năm 2014 do Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị theo thứ tự ưu tiên như sau: Hệ thống cấp nước Tam Quang, huyện Núi Thành; Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt HTX Duy Sơn II, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên; Nước sinh hoạt trung tâm xã Lăng, huyện Tây Giang; Cấp nước sạch khu vực xã Trà Mai, huyện Nam Trà My; Hệ thống cấp nước xã Quế Long, huyện Quế Sơn; Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình; Hệ thống cấp nước thôn Phú Nham Duy Sơn, HTX Duy Sơn I, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên; Hệ thống cấp nước thôn 1 xã Quế Cường, huyện Quế Sơn.

Yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, khảo sát thật cụ thể địa điểm xây dựng, tính khả thi, bảo đảm hiệu quả sử dụng cao nhất của các công trình đầu tư xây dựng; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo đúng quy định về đầu tư xây dựng để đủ điều kiện ghi kế hoạch vốn năm 2014 theo quy định

Về đầu tư mở rộng, nâng cấp công trình cấp nước cho thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình: Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình làm việc với Công ty cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam để đầu tư theo quy hoạch cấp nước đô thị tỉnh Quảng Nam.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực của Ban Điều hành Chương trình) thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình cho các địa phương, đơn vị đã được kiểm tra, giám sát trong năm 2013 để kịp thời chỉ đạo chủ đầu tư khắc phục những tồn tại, thiếu sót; Tham mưu và trước ngày 15/10/2013 trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của tỉnh để tổ chức kiểm tra hiện trạng và xác định lại giá trị các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo quy định tại Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính về Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; Hoàn chỉnh lại dự thảo Quy định thực hiện đầu tư và phân bổ kế hoạch các công trình cấp nước thuộc Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong tháng 10/2013; Phối hợp với các huyện, thành phố để rà soát, bổ sung, cập nhật quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để thực hiện Chương trình trong các năm tiếp theo; Sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn bộ máy Ban Điều hành Chương trình của tỉnh.


Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Điều hành Chương trình của cấp mình nhằm đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo thực hiện với Ban Điều hành của tỉnh, bố trí phân công thay thế kịp thời các thành viên Ban Điều hành Chương trình đã nghỉ hưu, chuyển công tác khác; Phân công cán bộ thực hiện báo cáo định kỳ, tháng, quý năm (Phòng Nông nghiệp và PTNT/ Phòng Kinh tế là cơ quan thường trực của Ban Điều hành cấp huyện) cho Ban Điều hành Chương trình cấp tỉnh để tổng hợp báo cáo các Bộ, ngành theo quy định; Tiến hành rà soát lại chất lượng các dự án, cơ cấu nguồn vốn theo quy định và thực hiện nghiêm Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định quản lý, khai thác các công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 Thúy Hằng


Văn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh