Tổ chức cuộc vận động “Ngân hàng bò-chung sức cùng đồng bào nghèo miền núi xây dựng nông thôn mới”
Ngày khoản đó 1/10, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3784/UBND-VX về việc tổ chức vận động “Ngân hàng bò-chung sức cùng đồng bào nghèo miền núi xây dựng nông thôn mới” tại địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh yêu các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tổ chức vận động cán bộ, công nhân viên chức tự nguyện tham gia đóng góp ủng hộ chương trình “Ngân hàng bò-chung sức cùng đồng bào nghèo miền núi xây dựng nông thôn mới” nhằm hỗ trợ sinh kế, giúp bà con các xã nghèo, huyện nghèo thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Đồng thời, Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Trung tâm Cổng thông tin điện tử Quảng Nam có trách nhiệm phối hợp với Hội Chữ thập đổ tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nêu gương các điển hình, nhân tốt tích cực trong công tác nhân đạo, từ thiện. Thông tin về cuộc vận động “Ngân hàng bò-chung sức cùng đồng bào nghèo miền núi xây dựng nông thôn mới” đến mọi người dân nhằm đẩy mạnh phong trào nhân đạo-xã hội tại địa phương; Sở Tài chính hướng dẫn, giám sát Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong việc thu, chi và thanh quyết toán kinh phí thực hiện cuộc vận động theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ cùng cấp triển khai cuộc vận động “Ngân hàng bò-chung sức cùng đồng bào nghèo miền núi xây dựng nông thôn mới”; tổ chức trao tặng, quản lý “Ngân hàng bò” thành công, hiệu quả; Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ cơ sở tổ chức cuộc vận động “Ngân hàng bò-chung sức cùng đồng bào nghèo miền núi xây dựng nông thôn mới” theo đúng hướng dẫn của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Thúy HằngVăn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh