kiểm tra hiện trạng các công trình cấp nước sạch nông thôn
Đoàn kiểm tra và xác định lại giá trị công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung do ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Tư vấn Thuỷ lợi Quảng Nam làm Trưởng Đoàn vừa được UBND tỉnh quyết định thành lập vào ngày 29/10/2013.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ làm việc với các Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công tác thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại các địa phương. Trực tiếp đến hiện trường kiểm tra xác định lại giá trị công trình. Kiểm tra và thu thập các thông tin về chất lượng của công trình cấp nước tập trung tại địa phương. Hoàn chỉnh thu thập thông tin, số liệu để xác định giá trị công trình và hoàn thiện hồ sơ công trình. Kết thúc đợt kiểm tra, lập báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất các giải pháp nhằm quản lý tốt các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến gửi Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực Ban Điều hành Chương trình MTQG Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh) hoàn chỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thời gian kiểm tra chia làm 2 đợt:  Đợt 1: Từ ngày 01/11/2013 đến hết ngày 31/12/2013, kiểm tra 152 công trình của 12 huyện đồng bằng và một số công trình của huyện Bắc Trà My; Đợt 2: Quý I, II, III/năm 2014, kiểm tra 242 công trình của 6 huyện miền núi. Đối tượng kiểm tra là tất cả các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung sử dụng từ nhiều nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.Văn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh