Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và ngăn chặn việc nhân nuôi ốc bươu vàng
Để tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm kịp thời ngăn chặn việc nhân nuôi ốc bươu vàng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 3879/BNN-BVTV ngày 30/10/2013; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 4414/UBND-KTN ngày 11/11/2013 yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và ngăn chặn việc nhân nuôi ốc bươu vàng.

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, chính quyền địa phương cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ tác hại của ốc bươu vàng và các hành vi làm tăng nguy cơ phát tán, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan; đồng thời, khuyến khích người dân phát hiện vi phạm và báo cho chính quyền địa phương để kịp thời xử lý theo đúng quy định. Đồng thời chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi nhân nuôi, vận chuyển, phát tán ốc bươu vàng theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Ngoài ra đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể nhân dân chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể ở địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân không thực hiện việc nhân nuôi, phát tán ốc bươu vàng ra môi trường gây nguy hiểm cho sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa, phá hoại mùa màng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh./.Văn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh