Núi Thành: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới.
Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, bên cạnh việc khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh huyện Núi Thành còn phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, một trong những yếu tố tạo sức mạnh toàn dân để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Với phương châm đoàn kết là sức mạnh, là động lực to lớn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội; những năm qua huyện Núi Thành luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó Mặt trận Tổ quốc các cấp giữ vai trò nòng cốt. Qua các phong trào, các cuộc vận động đã góp phần tích cực trong việc thực hiện chính sách Đại đoàn kết dân tộc, nhân dân đã đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái lao động sản xuất, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển tạo sự đồng thuận rất lớn trong xã hội, đây là một trong những yếu tố mang ý nghĩa then chốt góp phần đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới thành công nói riêng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của địa phương nói chung. Nhiều nơi đã có cách làm hay đưa lại hiệu quả, nhân dân tích cực thực hiện chuyển đổi ruộng đất, dồn điền đổi thửa, mô hình kinh tế hộ gia đình được hình thành và từng bước phát triển sâu rộng, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với đó, huyện đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” mang lại những kết quả đáng ghi nhận, tác động toàn diện tới mọi lĩnh vực đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tạo nền tảng vững chắc ngay từ cơ sở. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; thông qua tuyên truyền, vận động, hướng dẫn của MTTQ các cấp, nhân dân ở 138 thôn, khối, xóm trong huyện đã đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng. Các hộ gia đình nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh ngay trong gia đình và địa bàn dân cư, tính tự quản của nhân dân được phát huy, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tội phạm và tệ nạn xã hội từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi. Đến nay toàn huyện có 32.414 gia đình được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 79,83% so với tổng số gia đình, 24/59 tộc được  công nhận tộc văn hóa, phúc tra và công nhận 50 thôn, khối phố văn hóa.

 Hằng năm, MTTQ các cấp đã duy trì tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” ở khu dân cư, thu hút đông đảo nhân dân tham gia với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân. Cán bộ, công nhân, viên chức tích cực tham gia các hoạt động, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình an sinh xã hội cũng được triển khai. Những năm qua từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, các địa phương trong huyện đã hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất; thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo. Cùng với nguồn hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị có lòng hảo tâm, trong năm 2013 huyện đã hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Đề án 763 của huyện với 38/30 nhà với số tiền hơn 675 triệu đồng, đạt 126,6% KH. Các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đứng ra tín chấp hàng trăm triệu đồng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân vay vốn phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững; góp phần xoá hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 9,06%.

Ngoài ra, MTTQ các cấp còn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; vận động nhân dân sống và làm việc theo pháp luật, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông. Phát huy vai trò giám sát của MTTQ và cộng đồng ở khu dân cư, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân; kịp thời phản ánh những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân để cấp có thẩm quyền giải quyết.

Với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ huyện Núi Thành đã làm tốt vai trò nòng cốt trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp các tầng lớp nhân dân chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

 Dung Trần


Văn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh